print Login

Sdílení obsahu

Změny vedoucí ke stabilizaci SOKP v UP jsou v rozporu s postupy stavebního zákona

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé,

 

dovoluji si Vás tímto upozornit,

 

že návrhy na pořízení změn UP (Celoměstsky významné změny IV),

konkrétně:

-       Z 2784/00 stabilizace SOKP 518 a 519

-       Z 2795/00 rozšíření Pražského okruhu SOKP v úseku Satalice - Běchovice

předložené na jednání zastupitelstva 21. 6. 2012

jsou v rozporu s ustanoveními stavebního zákona o územním plánování a rovněž v rozporu s povinností představitelů města hospodařit s majetkem města účelně a hospodárně.

Jako takové by měly být zamítnuty.

 

Územní plán Prahy a tedy samozřejmě i jeho změny musí být tvořeny v souladu s vyšší územně plánovací dokumentací - tedy s platnými Zásadami územního rozvoje hl. města Prahy.

(Tyto ZÚR nadále pro Prahu platí - návrh na jejich zrušení novelizací stavebního zákona byl poslaneckou sněmovnou 15. 6. 2012 zamítnut. Praha žádnou výjimku v tomto směru tedy nemá.)

 

Platné Zásady územního rozvoje hl. města Prahy v současné době vůbec neobsahují koridor Silničního okruhu kolem Prahy v původní stopě - tedy stavby:

Ruzyně - Suchdol - Březiněves - Satalice - Černý Most - Běchovice - D1. (=stavby 518, 519, 520 a 511).

Tyto stavby byly rozsudky Nejvyššího správního soudu vymazány ze Zásad územního rozvoje Prahy a budou muset být znovu posuzovány.

Do té doby, než platné Zásady územního rozvoje Prahy budou obsahovat koridor pro Silniční okruh Prahy, je nepřijatelné a nehospodárné zadávat zpracování změn územního plánu, jež mají upřesnit či rozšiřovat tyto stavby nadmístního významu (SOKP) - které však v platných ZÚR nyní reálně vůbec neexistují.

 

Takovým postupem by se zcela předjímal celý proces započaté aktualizace ZÚR Praha, včetně nového vyhodnocení vlivů okruhu na životní prostředí v jím ohrožených částech města.

Četným občanům i starostům městských částí, žádajícím nové a řádné posouzení plánovaného okruhu, by se tímto způsobem arogantně dalo najevo, že celý složitý proces aktualizace ZÚR včetně posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a veřejné projednání - že vše je jen jakousi formalitou s předem jasným výsledkem...

A to přesto, že několik rozsudků NSS jasně poukázalo na slabiny zastaralého plánu na okruh skrze zastavěné části města a doporučilo v rámci nového posouzení projednat i varianty.

 

Dovolte několik citací stavebního zákona:

Dle § 36 odst. 1 stav. zákona „Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby."

Dle § 43 odst. 3 stavebního zákona „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje."

 

Dle § 55 odst. 2  stav. zákona „při pořizování a vydávání změn územního plánu se postupuje obdobně podle § 43 až 46."

Tudíž samozřejmě i změna územního plánu zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.

 

Zadávat vypracování změn nemajících v platných ZÚR oporu se jeví i jako velmi nehospodárné nakládání s finančními prostředky města - neboť byste zadali vypracování rozsáhlé práce, která může být zcela zmařena, pokud by se při řádném a poctivém posuzování vlivů na životní prostředí prokázalo, že okruh Prahy bude muset být v některé své části upraven.

 

Děkuji za Vaše pochopení

 

V Praze dne 20. 6. 2012

 

S úctou a vírou ve Vaše rozumné rozhodování v souladu s platnými právními předpisy

 

JUDr. Petra Šubrtová,

mob.: 606 848 837,

mail.: petrasubrtova@seznam.cz

 

zastupitelka MČ Praha - Běchovice

a mluvčí Iniciativy za rozumný okruh Prahy

WWW.ROZUMNYOKRUH.CZ

 

Příloha:

Tisková zpráva Nejvyššího správního soudu komentující důvody a rozsah vymazání východní části Silničního okruhu Prahy z platných Zásad územního rozvoje Prahy

 

Iniciativa Za rozumný okruh Prahy,
2012-06-21
přečteno 21268x