print Login

Sdílení obsahu

TZ: INICIATIVA "Za rozumný okruh Prahy": Praha na posledním zastupitelstvu hodlá vrátit tranzitní kamionový okruh tam, kde byl - do hustě zastavěných městských částí Prahy, které proti němu bojují

INICIATIVA „Za rozumný okruh Prahy": Praha na posledním zastupitelstvu hodlá vrátit tranzitní kamionový okruh tam, kde byl - do hustě zastavěných městských částí Prahy, které proti němu bojují.

 

Praha, 10. září 2014

 

Tragické datum 11. září, zvolené pro poslední předvolební jednání zastupitelstva Prahy, se nejspíš stanenoční můrou pro řadu městských částí, přes něž opět HMP kreslí transevropskou dálnici - formou „Aktualizace Zásad územního rozvoje Prahy".

 

Mezinárodní tranzitní dálniční „okruh" má vést opět Suchdolem, Dolními Chabry, Ďáblicemi, Počernicemi, Čakovicemi, Satalicemi, Běchovicemi, Černým Mostem a dalšími obytnými lokalitami.

11 městských částí podalo vážné připomínky proti tomuto „okruhu" skrz Prahu a žádalo poctivé odborné posouzení tzv. Regionální trasy, vedené skutečně okolo Prahy - Středočeským krajem. Marně. Hudečkovo vedení nechalo posoudit opět jen trasu skrz Prahu a zavdalo tak příčinu k dalším soudním sporům a dalšímu prodloužení patové situace.

Připomínky městských částí byly ignorovány a Regionální trasa byla odmítnuta jako nevhodná, aniž by byla řádně posouzena.  Nebyla pro ni vypracována ani hluková  a rozptylová studie, ani studie hodnocení vlivů na lidské zdraví.


Jaroslav Korf, zastupitel v Praze 8, k tomu uvádí:

„Vedení města zkreslilo základní funkci okruhu a tedy i východiska pro jeho posouzení. Např. v oficiálnímVyhodnocení připomínek k Aktualizaci-ZÚR, zástupci Prahy uvádí: „Je třeba si uvědomit, že SOKP nepřenáší majoritně tranzitní dopravu ale především dopravu sloužící pro hl. město Prahu."

To je ovšem zcela zavádějící tvrzení; okruh není běžnou městskou  komunikací, nýbrž součástí transevropské dálniční sítě TEN-T a jeho funkcí je tranzit. To jasně praví závazná  Politika územního rozvojeČR (kap. 5, čl. 99): „ Vymezení: Silniční okruh kolem Prahy mezi jednotlivými mezinárodními trasami do Prahy. Důvody vymezení: Převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města."

 

Petra Šubrtová, zastupitelka v MČ Praha - Běchovice, dodává:

„Přestože Praha ignorovala návrh Regionální trasy okruhu a nechala posoudit pouze:

1. Nulovou variantu okruhu (= žádný okruh) a

2. Aktivní variantu okruhu (= okruh skrz Prahu), tak i výsledky tohoto posouzení by rozhodně neměly nechat Pražany v klidu.

Posouzení totiž dopadlo tak, že je to, pardon: „prašť jako uhoď".

Bez okruhu, ale i s Hudečkovým okruhem - totiž v budoucnu dojde k navýšení počtu obyvatel zasažených nadlimitním hlukem a tím i k nárůstu zdravotních rizik - infarktu myokardu. Nejzávažnější budoucípřekračování hygienických norem je v materiálech konstatováno právě podél  SOKP (a ostatních klíčových městských komunikací). Stavba okruhu skrz město tedy žádnou úlevu pro statisíce Pražanů nepřinese, jak je nám často bombasticky hlásáno. Zato pokladna státu (a EU) bude chudší o miliardy za nerozumnou zastaralou stavbu."

 

Milada Voborská, místostarostka MČ Praha - Satalice:

„Racionálně uvažující člověk nemůže v roce 2014 schválit okruh naplánovaný pro hlavní město zhruba v roce 1963. Stačí pohled na mapu a vidíme, že tehdy ten plán skutečně vedl v polích za Prahou, dnes tam však stojí sídliště a rodinné domky a zeleně je již poskrovnu. Praha se od té doby rozlohou zvětšila 2,5 x, obyvatel

v ní přibylo 250 000 a otevřené hranice státu z ní udělaly jednu z frekventovaných křižovatek evropské dopravy. Zastupitelé by měli materiál odmítnout a vrátit k přepracování, nechat odborně posoudit i Regionální trasu a konečné rozhodnutí přenechat novému vedení města."

 

 

Kontakt:

Ing. Jaroslav Korf, mobil: 603 843 014

e-mail: jar.korf@quick.cz

zastupitel MČ Praha 8

zástupce petičního výboru Petice za rozumný okruh Prahy

 

JUDr. Petra Šubrtová, mobil: 606 848 837
e-mail: petrasubrtova@seznam.cz
zastupitelka MČ Praha - Běchovice

mluvčí Iniciativy Za rozumný okruh Prahy

 

Mgr. Milada Voborská, mobil: 737 724 584

voborska@satalice.cz

místostarosta MČ Praha - Satalice

 

www.rozumnyokruh.cz

O nás:

Iniciativa Za rozumný okruh Prahy

spojující občany a občanská sdružení z četných městských částí Prahy a několika středočeských obcí,

dlouhodobě a legálními prostředky usiluje o to , aby všechny existující varianty nedostavěné části okruhu Prahy byly poctivě odborně a aktuálně posouzeny a k realizaci aby byla vybrána ta nejvhodnější.

V současné době existují 3 návrhy okruhu:

- 50 let starý návrh prosazovaný vedením Prahy

- Regionální návrh 11 starostů - okolo Prahy

- Návrh Středočeského kraje - Aglomerační - rovněž okolo Prahy

Odmítáme řešení, jež by vedlo pouze k přesunu vážných dopravních problémů z jedné lokality do druhé - např. ze Spořilova na Černý Most. Věříme, že vedení hlavního města a ministerstvo dopravy nebudou setrvale a silou protlačovat nevhodnou trasu zastavěným územím a konečně přizvou své oponenty k jednacímu stolu. Fungující tranzitní pražský okruh je přece v zájmu všech občanů a nemohou o něm rozhodovat setrvačnost a neochota politiků podívat se na situaci ve světle současných poznatků, požadavků a ekonomických možností státu.

O ZÚR Praha:

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Prahy - jsou závazným krajským územním plánem pro Prahu - každá stavba nadmístního významu (zasahující řadu městských částí) v ní musí být zakreslena - jinak nelze realizovat.

Zastaralý plán na okruh byl ze ZÚR vymazán dvěma rozsudky Nejvyššího správního soudu (2010, 2011), neboť Praha dostatečně neposoudila vlivy okruhu na životní prostředí Pražanů. Soud tak dal vedení Prahy možnost trasu okruhu aktuálně přehodnotit a naplánovat v Aktualizaci ZÚR okruh moderní, odpovídající potřebám 21. století a vedený skutečně okolo hl. města, jak žádala řada starostů městských částí. To se však nestalo.